KARTA MOTOROWEROWA
Podstawowe informacje1. Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zamiast karty motorowerowej zostanie wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM , która będzie uprawniała do kierowania motorowerem (art. 6 ust. 1 pkt. 1a).

2. Wiek niezbędny do uzyskania prawa jazdy kategorii AM wynosi 14 lat
(art. 8 ust.1 pkt 1). Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Ustawa szczegółowo określa warunki uzyskania prawa jazdy kategorii AM.

3. Przepisy dotyczące prawa jazdy kategorii AM wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku (art. 139). Osobom w wieku od 13 do 18 lat ubiegającym się o uprawnienia do kierowania motorowerem do dnia 18 stycznia 2013 r. wydaje się kartę motorowerową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 124 ust. 9).

4. Karta motorowerowa wydania na podstawie przepisów z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat (art. 133 ust.2).